BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Specyfika każdej inwestycji  budowlanej powoduje, że budową kieruje jednoosobowo kierownik budowy. Jego obowiązki wynikają z przepisów prawa budowlanego, innych przepisów związanych z prowadzeniem robót (np. przepisów prawa pracy i bhp), umowy i ustaleń zawartych z Inwestorem. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

1.  sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

 2.  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

 3.  prowadzenie dokumentacji budowy.

 4.  zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu.

 5.  zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 6.  koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom oraz zapewniających przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (z podwykonawcami).

 7.  wprowadzanie niezbędnych zmian w planie bioz, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych.

 8.  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.

 9.  wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu.

 10.  zawiadamianie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.

 11. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy przez upoważnione do tego osoby.

 12. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia łub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

 13. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

 14. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

 15. sporządzenie dla inwestora oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i przyległego terenu, jeżeli był wykorzystywany.

Podejmiemy się tej funkcji aby Państwu pomóc.

Our website is protected by DMC Firewall!