BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Kierownik budowy jest powoływany przez inwestora i odpowiada za realizację budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, rozporządzeń i powołanych w nich Polskich Norm. Do sprawowania tej funkcji są wymagane uprawnienia nadawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Usługę kierownika budowy oferuję w Słupsku i okolicach.

Zatrudnienie inspektora nadzoru pozwala uniknąć błędów, zaniedbań i nadużyć finansowych na budowie. Eliminuje koszty i znacznie ułatwia inwestorowi bezpieczne przeprowadzenie inwestycji. Pełniąc tę funkcję reprezentuję interesy inwestora na budowie. Usługę inspektora nadzoru oferuję w Słupsku i okolicach.


 

Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest udzielenie wszechstronnego wsparcia Inwestorowi w trakcie budowy. Ma on za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Jest to osoba, która działa tylko i wyłącznie w interesie Inwestora.

Podejmując się sprawowania nadzoru inwestorskiego na bieżąco sprawdzam jakość użytych materiałów oraz wykonywanych robót i ich zgodność założeniami projektowymi, dokumentacją, założonym harmonogramem i budżetem. Uczestniczę w odbiorach częściowych, w szczególności robót ulegających zakryciu, instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych, a także w odbiorze końcowym budynku. Prowadzę kontrolę zgodności wpisów do dziennika budowy zgodnie ze stanem faktycznym. Wspieram Inwestora w wyborze materiałów i wykonawców. Podejmuję się także zadań trudnych - kontynuacji realizacji budów na których doszło do nieprawidłowości czy konfliktów. W przypadku opóźnień lub innych zakłóceń proponuję rozwiązania mające na celu wyjście z trudnych sytuacji.
Inspektor nadzoru jest upoważniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Ma to szczególne znaczenie, kiedy inwestycja jest realizowana przez wykonawcę zapewniającego kierownika budowy we własnym zakresie. W takiej sytuacji, w razie pojawienia się wątpliwości co do prawidłowości prowadzonych robót budowlanych, kierownik budowy jako strona sporu zazwyczaj broni interesu wykonawcy. Prawo inspektora nadzoru do wydawania poleceń kierownikowi budowy wynika z art. 26 Prawa Budowlanego.
Inspektor nadzoru – biuro.
Na życzenie inwestora, inspektor nadzoru sprawuje kontrolę nad dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami. Działanie to polega przede wszystkim na wstrzymywaniu płatności do momentu całkowitego wykonania robót budowlanych lub określonego etapu budowy. W celu utrzymania prawidłowego przebiegu prac koncentruję się na zachowaniu zasady, zgodnie z którą dokonywanie płatności nie może następować przed dokonaniem odbioru. Tym samym inwestorzy mają gwarancję, że usunięcie usterek będzie przebiegało sprawnie. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zakresu lub jakości wykonanych robót, egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości jest dużo bardziej efektywne, kiedy płatność następuje po odbiorze końcowym.

Dokonam odbioru wykonanych prac w oparciu o projekt, umowę lub inne ustalenia. Sprawdzę poziom jakości zrealizowanych elementów oraz zweryfikuję ilość i jakość zastosowanych materiałów. Realizuję odbiory jako kierownik budowy i inspektor nadzoru, a także przyjmuję zlecenia na odbiory pojedynczych etapów.

Zlecenie przeprowadzenia odbioru domu od dewelopera.

Po potwierdzeniu dostępności i rezerwacji terminu prosimy o przesłanie na e-mail adresu, rzutów, opisu technicznego budynku (znajdują się one w załączniku do umowy), ewentualnych zmian aranżacyjnych ustalonych z deweloperem oraz numeru telefonu. Jeśli nie mają Państwo skanu lub wersji elektronicznej, prosimy o zabranie dokumentów na odbiór. Warto pamiętać o zabraniu całej umowy – w trakcie odbioru może się przydać w rozwiązaniu kwestii spornych dotyczących sposobu obliczania powierzchni czy też standardu wykonania.
Po usunięciu usterek wykazanych podczas pierwszego odbioru deweloper wyznacza kolejny termin. Zwykle nasza pomoc nie jest już potrzebna – wystarczy sprawdzić , czy usterki zawarte w protokole zostały usunięte. Jeśli jednak nie czują się Państwo na siłach, bądź mają wątpliwości, czy deweloper podszedł poważnie do sprawy, chętnie pomożemy w ponownym odbiorze.

Zestawienie kosztów realizacji projektu budowlanego. Określę rzeczywiste koszty budowy, a także procentowy udział robocizny, materiału, sprzętu i narzutów. Dla każdej pozycji przygotuję odrębną listę materiałów. Usługę kosztorysowania oferuję w Słupsku i okolicach, a także zdalnie - na terenie całej Polski.


Zapraszam Państwa do skorzystania w moich usług w zakresie przygotowania kosztorysów budowlanych. Posiadam duże doświadczenie zgromadzone w czasie wieloletniego prowadzenia i rozliczania budów. W połączeniu z wiedzą dotyczącą wykonawstwa pozwala mi to na opracowanie kosztorysów, które przedstawiają realne koszty budowy.

W realizację inwestycji budowlanej zazwyczaj angażuje się znaczne środki, a decyzje podejmowane na poszczególnych etapach nie pozostają bez konsekwencji dla dalszego przebiegu budowy. Prawidłowo wykonany kosztorys dostarcza niezbędnych danych na wszystkich etapach budowy i pozwala na podjęcie działań pozwalających na najkorzystniejsze zarządzanie dostępnymi środkami. Ze względu na znaczenie decyzji podejmowanych w oparciu o dane z kosztorysu, musi on być wykonany prawidłowo pod względem techniki kosztorysowania – uwzględniać wszystkie narzuty, koszty pośrednie, różne stawki w poszczególnych regionach itp. Równie istotne jest uwzględnienie praktycznej strony wykonania kosztorysowanego elementu. Należy tu przewidzieć wszelkie uwarunkowania technologiczne, komplikacje na budowie i odpowiednio do tych czynników określić cenę. Dzięki doświadczeniu inżyniera budowy, kierownika budowy i inspektora nadzoru będę mógł prawidłowo określić zakres robót wymaganych do wykonania poszczególnych elementów lub całych budynków. Technikę kosztorysowania opanowałem biorąc udział w licznych szkoleniach i sporządzając kosztorysy obiektów budowlanych i instalacji.

Co zawiera kosztorys?

 • Przedmiar, książka przedmiarów – kalkulacja ilości robót niezbędnych do wykonania danego elementu.
 • Kalkulację robót – przemnożenie wartości z przedmiaru na przez cen z informatorów lub innych źródeł.
 • Zestawienie wartości elementów scalonych – ostatecznych wartości wykonania zadania. Dotyczy to kosztów bezpośrednich, które obejmują stawkę za roboczogodzinę oraz ceny materiałów budowlanych i wynajęcia sprzętu. W kosztorysie można znaleźć również koszty pośrednie, które także należy uwzględnić w czasie planowania inwestycji. Jest to m.in. transport materiałów budowlanych i wydatki wynikające z funkcjonowania firmy, w tym pokrycie obciążeń związanych z ZUS-em oraz innymi opłatami.
 • zestawienie materiałów i sprzętu.

Dlaczego warto wykonać kosztorys?


 • znacznie ułatwia prawidłowe zaplanowanie i rozliczenie budowy,
 • pozwala na bieżąco kontrolować finansowanie budowy,
 • umożliwia porównanie cen wykonawców przez odniesienie do cen rynkowych, nakładu pracy i materiałów,
 • pomaga w wyborze materiałów i usług, przy zachowaniu optymalnego stosunku jakości do ceny.

Wszystkie kosztorysy przygotowane w ramach moich usług są opracowane z najwyższą starannością. Powstają w zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami budowlanymi. Jednocześnie w swojej pracy wykorzystuję praktyczną wiedzę techniczną, dotyczącą wykonawstwa robót budowlanych. Stanowi to gwarancję najwyższej jakości, a zatem również Państwa satysfakcji.

Zlecenie wykonania przeglądów

W przypadku chęci zlecenia przeglądu zlecający powinien dostarczyć wszelką dokumentację stanu technicznego obiektu tj. książkę obiektu budowlanego (jeżeli posiada), wszelkie oceny i ekspertyzy techniczne czy też wcześniejsze protokoły przeglądów obiektu lub dokumentację fotograficzną. Zlecający powinien także określić powierzchnię i wysokość obiektu budowlanego a także jego rodzaj (np. hala stalowa, magazyn, biurowiec).


 Zużycie budynków jest naturalnym procesem wynikającym głównie z oddziaływania ludzi, czynników atmosferycznych i upływu czasu. Ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi jakie może powstać w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania konstrukcji i instalacji, są one poddawane przeglądom okresowym. Niezależnie, czy jest to budynek mieszkalny wielorodzinny, biurowy, usługowy,hala magazynowa lub produkcyjna,- to na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek zgłoszenia obiektu do przeprowadzenia przeglądów w terminach określonych w Prawie Budowlanym.
Najczęstszymi nieprawidłowościami są przecieki w uszkodzonych pokryciach dachowych i izolacji powodujące zawilgocenia fundamentów i przegród budowlanych, nieszczelność stolarki, uszkodzenia mechaniczne elementów budynku. Rzadziej występującymi zjawiskami, jednak stanowiącymi dużo większe zagrożenia, są nadmierne ugięcia, zarysowania lub inne objawy niewłaściwej pracy konstrukcji budynku. Wszystkie te elementy powodują szybką degradację budynku.
Na podstawie przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół będący zestawieniem nieprawidłowości występujących w obiekcie wraz z określeniem stopnia zagrożenia jaki stanowią one dla budynku i przebywających w nim osób, a także zalecany czas i sposób ich usunięcia. Załącznik do protokołu stanowi dokumentacja fotograficzna, a także- w zależności od zakresu zlecenia- orientacyjny lub szczegółowy kosztorys napraw. Przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego jest więc nie tylko spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów Prawa Budowlanego. Podjęcie działań wskazanych w dokumentacji obiektu zapewnia bezpieczeństwo jego użytkownikom, pomaga utrzymać budynek w dobrym stanie technicznym i wizualnym i w znacznym stopniu ogranicza zakres i koszt napraw. Zapobiega również nadmiernej utracie wartości obiektu spowodowanej ograniczeniami walorów użytkowych i estetycznych.

Zakres inwentaryzacji

Realizujemy inwentaryzacje budynków i innych obiektów budowlanych obejmujące sporządzenie rysunków:
 • rzutów kondygnacji,
 • elewacji,
 • przekrojów,
 • dachów,
 • konstrukcji.

Dokumentacja inwentaryzacyjna

Sporządzona przez nas dokumentacja inwentaryzacyjna w zależności od potrzeb zawiera:
 • opis techniczny budynku,
 • komplet rysunków,
 • kalkulację powierzchni.


Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń pomiarowych inwentaryzacje realizowane są bardzo sprawnie i w krótkich terminach.

Our website is protected by DMC Firewall!