BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Oferuję wykonanie rocznych i pięcioletnich okresowych przeglądów stanu technicznego budynków oraz budowli. Ustawa Prawo budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi, zobowiązując ich do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynków. Obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów budynków nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Okresowe przeglądy techniczne budynków powinny być wykonywane z następującą częstotliwością: 

  •   roczna okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz w roku,

  •   półroczna okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej dwa razy w roku, w terminie do 31 maja oraz do 
      30 listopada,

  •   pięcioletnia okresowa kontrola obiektów budowlanych – co najmniej raz na 5 lat.

  •   roczny przegląd techniczny budynku - polega na sprawdzeniu i ocenie stanu technicznego:  elementów budynku 
      narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas jego 
      użytkowania, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych:
      dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Półroczny przegląd techniczny budynku - dotyczy obiektów o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m² oraz obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m².

Pięcioletni przegląd techniczny budynku - polega na sprawdzeniu:

  •   stanu technicznego obiektu i jego przydatności do użytkowania,

  •   estetyki obiektu oraz jego otoczenia,

  •   instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
      ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Wynikiem każdej przeprowadzonej kontroli jest sporządzenie odpowiedniego protokołu. Protokół z wykonanego przeglądu technicznego zawiera odpowiednie zalecenia pokontrolne. Wskazuje niezbędne zabezpieczenia i prace budowlano-remontowe konieczne do wykonania w celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania obiektu.

Our website is protected by DMC Firewall!