BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Zatrudnienie kierownika budowy jest wymagane przy realizacji projektów, na które wydano pozwolenie na budowę. Z mocy Prawa Budowlanego jest on zobligowany do zapewnienia spełnienia wymagań dotyczących zgodności budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy zapobiega samowoli budowlanej, niedopuszczalnym odstępstwom od projektu, a także zapewnia prawidłowe przeprowadzenie procedur związanych ze zmianami w projekcie, geodezyjnym wytyczeniem obiektu, odbiorami i sporządzaniem dokumentacji powykonawczej. Efektem tych działań jest bezproblemowe przekazanie obiektu do użytkowania.
Zachowanie zasad sztuki budowlanej i kompletność dokumentacji ma także znaczenie podczas użytkowania obiektu. W przypadku zdarzeń losowych i wystąpienia o wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela, właściciel budynku jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów poświadczających prawidłowe wykonanie budynku. Kompletna dokumentacja uniemożliwia kwestionowanie zasadności wypłaty odszkodowania, a tym samym zapobiega żmudnemu dochodzeniu swoich roszczeń w przypadku uchylania się ubezpieczyciela od wypłaty. Kompletna dokumentacja podnosi także wartość rynkową nieruchomości. Znajdujące się w dzienniku budowy zapisy poświadczone przez uprawnioną osobę, dają pewność co do jakości zastosowanych materiałów i zgodności warunków wykonywania robót budowlanych z wymaganiami określonymi w Polskich Normach, instrukcjach montażu, aprobatach technicznych, itp.
Plany budowy
Pełniąc funkcję kierownika budowy oferuję zarządzanie placem budowy w pełnym zakresie. Koordynuję prace zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem, nadzoruję pod kątem technicznym i jakościowym zastosowane materiały oraz wykonywane prace. Sprawdzam, przygotowuję i zgłaszam obiekt do odbioru. Uczestniczę w odbiorze końcowym i kontroluję usuwanie ewentualnych usterek. Na bieżąco monitoruję sytuację na budowie, prowadzę dziennik budowy i przekazuję inwestorowi wszelkie istotne informacje. Sporządzam protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Pomagam w załatwieniu formalności oraz wyborze najlepszych rozwiązań technicznych, logistycznych i ekonomicznych.

Usługę kierownika budowy oferuję w Słupsku i okolicach.

Our website is protected by DMC Firewall!