BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Książka obiektu budowlanego służy do regularnego dokumentowania wszystkich czynności i decyzji, mających znaczenie dla utrzymania stanu technicznego obiektu budowlanego. Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego są uregulowane w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. "w sprawie książki obiektu budowlanego" (Dz. U . 120/2003, poz. 1134). Oto fragment rozporządzenia określający wzór książki obiektu budowlanego:

Wpisy do książki obejmują: 

1.  podstawowe dane identyfikujące obiekt: 

  •   rodzaj obiektu i jego adres, 

  •   właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko, 

  •   protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia, 

  •   pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania, 

  •   zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu, 

  •   wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia. 

2.  dane ogólne o obiekcie budowlanym wraz z wykazami dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki obiektu. 

3.  plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła; 

4.  protokoły kontroli oraz badań określonych w art. 62 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. 

Z obowiązku prowadzenia KOB zwolnieni są właściciele i zarządcy tych obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego. Dla dróg i obiektów mostowych mogą być zakładane odpowiednio książki drogi i obiektu mostowego lub KOB.

Our website is protected by DMC Firewall!