BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest udzielenie wszechstronnego wsparcia Inwestorowi w trakcie budowy. Ma on za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Jest to osoba, która działa tylko i wyłącznie w interesie Inwestora.

Podejmując się sprawowania nadzoru inwestorskiego na bieżąco sprawdzam jakość użytych materiałów oraz wykonywanych robót i ich zgodność założeniami projektowymi, dokumentacją, założonym harmonogramem i budżetem. Uczestniczę w odbiorach częściowych, w szczególności robót ulegających zakryciu, instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych, a także w odbiorze końcowym budynku. Prowadzę kontrolę zgodności wpisów do dziennika budowy zgodnie ze stanem faktycznym. Wspieram Inwestora w wyborze materiałów i wykonawców. Podejmuję się także zadań trudnych - kontynuacji realizacji budów na których doszło do nieprawidłowości czy konfliktów. W przypadku opóźnień lub innych zakłóceń proponuję rozwiązania mające na celu wyjście z trudnych sytuacji.
Inspektor nadzoru jest upoważniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Ma to szczególne znaczenie, kiedy inwestycja jest realizowana przez wykonawcę zapewniającego kierownika budowy we własnym zakresie. W takiej sytuacji, w razie pojawienia się wątpliwości co do prawidłowości prowadzonych robót budowlanych, kierownik budowy jako strona sporu zazwyczaj broni interesu wykonawcy. Prawo inspektora nadzoru do wydawania poleceń kierownikowi budowy wynika z art. 26 Prawa Budowlanego.
Na życzenie inwestora, inspektor nadzoru sprawuje kontrolę nad dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami. Działanie to polega przede wszystkim na wstrzymywaniu płatności do momentu całkowitego wykonania robót budowlanych lub określonego etapu budowy. W celu utrzymania prawidłowego przebiegu prac koncentruję się na zachowaniu zasady, zgodnie z którą dokonywanie płatności nie może następować przed dokonaniem odbioru. Tym samym inwestorzy mają gwarancję, że usunięcie usterek będzie przebiegało sprawnie. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zakresu lub jakości wykonanych robót, egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości jest dużo bardziej efektywne, kiedy płatność następuje po odbiorze końcowym.

Our website is protected by DMC Firewall!