BIURO PROJEKTOWE "KONSULTANT" MGR INŻ. WOJCIECH STASZYŃSKI

Zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest udzielenie wszechstronnego wsparcia Inwestorowi w trakcie budowy. Ma on za zadanie czuwać nad prawidłowością wykonywanych prac, zapobiegać i eliminować nadużycia. Jest to osoba, która działa tylko i wyłącznie w interesie Inwestora.

Podejmując się sprawowania nadzoru inwestorskiego na bieżąco sprawdzam jakość użytych materiałów oraz wykonywanych robót i ich zgodność założeniami projektowymi, dokumentacją, założonym harmonogramem i budżetem. Uczestniczę w odbiorach częściowych, w szczególności robót ulegających zakryciu, instalacji, przewodów kominowych i urządzeń technicznych, a także w odbiorze końcowym budynku. Prowadzę kontrolę zgodności wpisów do dziennika budowy zgodnie ze stanem faktycznym. Wspieram Inwestora w wyborze materiałów i wykonawców. Podejmuję się także zadań trudnych - kontynuacji realizacji budów na których doszło do nieprawidłowości czy konfliktów. W przypadku opóźnień lub innych zakłóceń proponuję rozwiązania mające na celu wyjście z trudnych sytuacji.
Inspektor nadzoru jest upoważniony do wydawania poleceń kierownikowi budowy. Ma to szczególne znaczenie, kiedy inwestycja jest realizowana przez wykonawcę zapewniającego kierownika budowy we własnym zakresie. W takiej sytuacji, w razie pojawienia się wątpliwości co do prawidłowości prowadzonych robót budowlanych, kierownik budowy jako strona sporu zazwyczaj broni interesu wykonawcy. Prawo inspektora nadzoru do wydawania poleceń kierownikowi budowy wynika z art. 26 Prawa Budowlanego.
Na życzenie inwestora, inspektor nadzoru sprawuje kontrolę nad dokonywaniem rozliczeń z wykonawcami. Działanie to polega przede wszystkim na wstrzymywaniu płatności do momentu całkowitego wykonania robót budowlanych lub określonego etapu budowy. W celu utrzymania prawidłowego przebiegu prac koncentruję się na zachowaniu zasady, zgodnie z którą dokonywanie płatności nie może następować przed dokonaniem odbioru. Tym samym inwestorzy mają gwarancję, że usunięcie usterek będzie przebiegało sprawnie. W przypadku pojawienia się wątpliwości co do zakresu lub jakości wykonanych robót, egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości jest dużo bardziej efektywne, kiedy płatność następuje po odbiorze końcowym.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!